• 2024 (Vol.38)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Characterictics and functional meanibg of oscillatory processes in retina and lateral geniculate body

© 1994 N. F. Podvigin, E. Pöppel

Cite: Podvigin N. F., Pöppel E. Kharakteristika i funktsionalnoe znachenie ostsillyatornykh protsessov v setchatke i naruzhnom kolenchatom tele [Characterictics and functional meanibg of oscillatory processes in retina and lateral geniculate body]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 61-71 (in Russian).