• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Тarget speed discrimination ablities of the dolphinś echolocation system

© 1994 K. A. Zaitseva, V. I. Korolev

Cite: Zaitseva K. A., Korolev V. I. Razreshayushchie sposobnosti lokatsionnoi sistemy afaliny po razlicheniyu skorosti podvizhnoi [Тarget speed discrimination ablities of the dolphinś echolocation system]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 25-33 (in Russian).