• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Some peculiarities of the taste receptors development in russian sturgeons ontogenesis

© 1994 G. V. Devitsina, A. R. Gadjieva

Cite: Devitsina G. V., Gadjieva A. R. Morfologicheskie osobennosti razvitiya vkusovykh retseptorov v rannem ontogeneze russkogo osetra acipenser guldenstadti brandt [Some peculiarities of the taste receptors development in russian sturgeons ontogenesis]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 11-18 (in Russian).