• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Influence of the context and closure duration on the perception of the stop consonants in whispering

© 1994 S. J Zhukov

Cite: J Zhukov S. Vliyanie konteksta i dlitelnosti smychki na vospriyatie vzryvnykh soglasnykh v shepotnoi rechi [Influence of the context and closure duration on the perception of the stop consonants in whispering]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 79-86 (in Russian).