• 2023 (Vol.37)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

The model of invariant description of visual patterns

© 1994 V. E. Gauzelman, V. D. Glezer, N. A. Kaliteevsky, V. E. Semenov

Cite: Gauzelman V. E., Glezer V. D., Kaliteevsky N. A., Semenov V. E. Model invariantnogo opisaniya zritelnykh obrazov [The model of invariant description of visual patterns]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 96-105 (in Russian).