• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

A mathematical model of the computational function of complex striate cortical cells

© 1994 Yu. D. Kropotov, V. Ye. Semyonov, I. Z. Kremen

Cite: Yu. D. Kropotov, Semyonov V. Ye., Kremen I. Z. Matematicheskaya model vychislitelnoi funktsii slozhnykh neironov striarnoi kory [A mathematical model of the computational function of complex striate cortical cells]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 72-78 (in Russian).