• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Natural restrictions upon the solutions of task «shape from shading»: the analysis of psychophysical experiments

© 1994 A. A. Prusakov

Cite: Prusakov A. A. Estestvennye ogranicheniya na resheniya v zadache «poverkhnost iz zatemneniya»: analiz psikhofizicheskikh eksperimentov [Natural restrictions upon the solutions of task «shape from shading»: the analysis of psychophysical experiments]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 87-95 (in Russian).