• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Physical aspects of the perception of acoustic impulses in moths (Noctnidae)

© 1994 D. N. Lapshin

Cite: Lapshin D. N. Fizicheskie aspekty vospriyatiya akusticheskikh impulsov u sovok (noctuidae) [Physical aspects of the perception of acoustic impulses in moths (noctnidae)]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 40-49 (in Russian).