• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Phychophysiological and neurolingustic processing of cross-species signs: a review and a research proposal

© 1994 J. Liska, I. A. Vartanian, T. Chernigovskaya

Cite: Liska J., Vartanian I. A., Chernigovskaya T. Izuchenie vospriyatiya vnutri- i mezhvidovoi znakovoi informatsii (obzor i vozmozhnye napravleniya sravnitelno-fiziologicheskikh issledovanii) [Phychophysiological and neurolingustic processing of cross-species signs: a review and a research proposal]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 106 (in Russian).