• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Statistical estimation of upper limits in auditory detection upon tuning to signals coming from a known direction

© 1988 M. V. Tarasova, V. M. Baronkin, N. A. Dubrovsky

Cite: Tarasova M. V., Baronkin V. M., Dubrovsky N. A. Statisticheskaya otsenka predelnykh vozmozhnostei slukhovogo onaruzheniya pri nastroike na signal opredelennogo napravleniya [Statistical estimation of upper limits in auditory detection upon tuning to signals coming from a known direction]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 177-188 (in Russian).