• 2023 (Vol.37)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Provision of hindrance resistance during information processing in the auditory system

© 1988 V. I. Galunov, I. V. Koroleva

Cite: Galunov V. I., Koroleva I. V. Obespechenie pomekhoustoichivosti pri obrabotke informatsii v slukhovoi sisteme [Provision of hindrance resistance during information processing in the auditory system]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 211-219 (in Russian).