• 2023 (Vol.37)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Peripheral mechanisms of nociception

© 1988 S. V. Revenko, V. V. Ermishkin, L. Ya. Selector

Cite: Revenko S. V., Ermishkin V. V., Selector L. Ya. Perifericheskie mekhanizmy notsitseptsii [Peripheral mechanisms of nociception]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 198-210 (in Russian).