• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Reflection of interstimulus intervals in application of acoustic irritants in amplitude/time parameters of contingent negative variation

© 1988 V. G. Kamenskaya, L. V. Tomanov, V. B. Slezin, N. V. Shchukina

Cite: Kamenskaya V. G., Tomanov L. V., Slezin V. B., Shchukina N. V. Otrazhenie mezhstimulnykh intervalov v akusticheskikh razdrazhitelyakh amplitudno-vremennykh parametrov uslovnoi negativnoi volny [Reflection of interstimulus intervals in application of acoustic irritants in amplitude/time parameters of contingent negative variation]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 148-155 (in Russian).