• 2023 (Vol.37)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Effects of binaural release from masking on long-latency auditory evoked potentials

© 1988 Ya. A. Altman, S. F. Vaitulevich, B. I. Gekhman, S. P. Pack

Cite: Ya. A. Altman, Vaitulevich S. F., Gekhman B. I., Pack S. P. Otrazhenie binauralnogo osvobozhdeniya ot maskirovki v dlinnolatentnykh slukhovykh vyzvannykh potentsialakh cheloveka [Effects of binaural release from masking on long-latency auditory evoked potentials]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 187-194 (in Russian).