• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

The multiplicity of binocular synthesis mechanisms and their selective damage in patients with strabismus

© 1988 G. I. Rozhkova, G. A. Ploskonos

Cite: Rozhkova G. I., Ploskonos G. A. Mnozhestvennost mekhanizmov binokulyarnogo sinteza i ikh izbiratelnye narusheniya pri kosoglazii [The multiplicity of binocular synthesis mechanisms and their selective damage in patients with strabismus]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 167-176 (in Russian).