• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Effect of compound sound signals on spontaneous speech behaviour

© 1988 V. V. Dubovik

Cite: Dubovik V. V. Vozdeistvie slozhnykh zvukovykh signalov na spontannoe rechevoe povedenie [Effect of compound sound signals on spontaneous speech behaviour]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 195-197 (in Russian).