• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Electric resistance of cuticular walls of cercal sensillae in crickets

© 1989 G. I. Rozhkova, A. V. Minor, T. A. Belousova

Cite: Rozhkova G. I., Minor A. V., Belousova T. A. Elektricheskoe soprotivlenie kutikulyarnykh stenok tserkalnykh sensill sverchkov [Electric resistance of cuticular walls of cercal sensillae in crickets]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1989. V. 3(1). P. 35-42 (in Russian).