• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Visual evoked potentials of the visual cortical area to sinusoidal gratings in children with different degrees of form vision deprivation

© 1989 V. A. Tolstova, L. A. Dubovskaya, S. A. Tatarinov

Cite: Tolstova V. A., Dubovskaya L. A., Tatarinov S. A. Vyzvannye potentsialy zritelnoi proektsionnoi oblasti kory na sinusoidalnye reshetki u detei s raznoi stepenyu deprivatsii formennogo zreniya [Visual evoked potentials of the visual cortical area to sinusoidal gratings in children with different degrees of form vision deprivation]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1989. V. 3(1). P. 85-92 (in Russian).