• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Ultrastructural organization of sheep olfactory mucosa

© 1990 Kh. V. Agasandyan, G. A. Pyatkina

Cite: Kh. V. Agasandyan, Pyatkina G. A. Ultrastukturnaya organizatsiya obonyatelnoi vystilki ovtsy [Ultrastructural organization of sheep olfactory mucosa]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1990. V. 3(1). P. 12-18 (in Russian).