• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Measurement of electric resistance of cuticular walls of insects sensillae as a method of their identification

© 1989 T. A. Belousova, A. V. Minor, G. I. Rozhkova

Cite: Belousova T. A., Minor A. V., Rozhkova G. I. Izmerenie elektricheskogo soprotivleniya kutikulyarnykh stenok sensill nasekomykh kak metod ikh identifikatsii [Measurement of electric resistance of cuticular walls of insects sensillae as a method of their identification]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1989. V. 3(1). P. 25-34 (in Russian).