• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Ultrastructure of the olfactory epithelium surface in three species of Cyprinoid fish (Cyprinidae, Teleostei)

© 1989 G. V. Devitsina, A. B. El-Saied El-Attar

Cite: Devitsina G. V., El-Saied El-Attar A. B. Ultrastruktura poverkhnosti obonyatelnogo epiteliya trekh vidov karpovykh ryb [Ultrastructure of the olfactory epithelium surface in three species of cyprinoid fish (cyprinidae, teleostei)]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1989. V. 3(1). P. 5-11 (in Russian).