• 2022 (Vol.36)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Recognition of the visual objects under condition of angle rotation

© 1993 V. M. Bondarko, V. V. Yakovlev

Cite: Bondarko V. M., Yakovlev V. V. Opoznanie povernutykh izobrazhenii [Recognition of the visual objects under condition of angle rotation]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1993. V. 7(2). P. 67-75 (in Russian).