• 2022 (Vol.36)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Proprioception of low frequency vibrations

© 1993 L. D. Enin, I. L. Potekhina, G. N. Ponomarenko

Cite: Enin L. D., Potekhina I. L., Ponomarenko G. N. Propriotseptsiya nizkochastotnykh akusticheskikh kolebanii [Proprioception of low frequency vibrations]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1993. V. 7(2). P. 31-39 (in Russian).