• 2022 (Vol.36)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Metabolism of phosphoinositides and participation of its products in the functioning of vertebrate retinal rods

© 1993 I. D. Volotivski, V. I. Khovratovich

Cite: Volotivski I. D., Khovratovich V. I. Metabolizm polifosfoinozitidov i uchastie ego produktov v funktsionirovanii palochek setchatki pozvonochnykh [Metabolism of phosphoinositides and participation of its products in the functioning of vertebrate retinal rods]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1993. V. 7(2). P. 102 (in Russian).