• 2023 (Vol.37)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Abnormality of space visual orientation sensitivity in patients with hyperkinetic basal ganglia dysfunction

© 1996 A. F. Yakimovsky, L. A. Rybina, V. V. Avtonomov, M. G. Ptchelin

Cite: Yakimovsky A. F., Rybina L. A., Avtonomov V. V., Ptchelin M. G. Narusheniya vospriyatiya prostranstvenno orientirovannykh zritelnykh signalov pri disfunktsii bazalnykh gangliev giperkineticheskogo tipa [Abnormality of space visual orientation sensitivity in patients with hyperkinetic basal ganglia dysfunction]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1996. V. 10(4). P. 82-87 (in Russian).