• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Auditory perception asymmetry in conditions of bone-tissue stimulation by tones of various freguencies in noise

© 1996 I. A. Vartanian, I. D. Svetlogorskaya

Cite: Vartanian I. A., Svetlogorskaya I. D. Asimmetriya slukhovogo vospriyatiya v shume pri kostno-tkanevoi stimulyatsii tonami raznoi chastoty [Auditory perception asymmetry in conditions of bone-tissue stimulation by tones of various freguencies in noise]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1996. V. 10(4). P. 44-52 (in Russian).