• 2024 (Vol.38)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Voltage-gated sodium channels of sensory neurons might be the molecular target of ethanol’s actions

© 1996 B. V. Krylov, Yu. Yu. Vilin, S. A. Podzorova, N. I. Chalisova

Cite: Krylov B. V., Yu. Yu. Vilin, Podzorova S. A., Chalisova N. I. Natrievye kanaly sensornykh neironov kak vozmozhnaya molekulyarnaya mishen deistviya etanola [Voltage-gated sodium channels of sensory neurons might be the molecular target of ethanol’s actions]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1996. V. 10(4). P. 53-67 (in Russian).