• 2024 (Vol.38)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Constant directionality of cercal interneurons in cricket as studied by intracellular recording of activity

© 1987 A. L. Byzov, G. I. Rozhkova, K. V. Golubtsov

Cite: Byzov A. L., Rozhkova G. I., Golubtsov K. V. Konstantnaya direktsionalnost tserkalnykh interneironov sverchka po dannym vnutrikletochnogo otvedeniya aktivnosti [Constant directionality of cercal interneurons in cricket as studied by intracellular recording of activity]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1987. V. 1(1). P. 47-56 (in Russian).