• 2023 (Vol.37)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Synaptic mechanisms of the afferent control of Deiters’ lateral vestibular nucleus neurons activity. Effects of stimulation of the cranial nerves nuclear complex

© 1987 V. V. Fanardjian, V. A. Sarkisian

Cite: Fanardjian V. V., Sarkisian V. A. Sinapticheskie mekhanizmy afferentnogo kontrolya aktivnosti neironov lateralnogo vestibulyarnogo yadra deitersa. effekty stimulyatsii kompleksa yader cherepno-mozgovykh nervov [Synaptic mechanisms of the afferent control of deiters’ lateral vestibular nucleus neurons activity. effects of stimulation of the cranial nerves nuclear complex]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1987. V. 1(1). P. 63-72 (in Russian).