• 2024 (Vol.38)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Effect of the screening pigment on image contrast in the compound eye of the honey bee

© 1987 F. G. Gribakin, E. G. Chesnokova, A. B. Vol'nova

Cite: Gribakin F. G., Chesnokova E. G., Vol'nova A. B. Vliyanie ekraniruyushchego pigmenta na kontrast izobrazheniya v slozhnom glazu medonosnoi pchely [Effect of the screening pigment on image contrast in the compound eye of the honey bee]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1987. V. 1(1). P. 34-38 (in Russian).