• 2022 (Vol.36)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Color coding in human revealed by event related potentials

© 1995 A.V. Latanov, H. Lyutinen, E. N. Sokolov

Cite: Latanov A. V., Lyutinen H., Sokolov E. N. Issledovanie tsvetovogo kodirovaniya u cheloveka metodom vyzvannykh potentsialov [Color coding in human revealed by event related potentials]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1995. V. 9(1). P. 117-126 (in Russian).